Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Suit Yourself – directe afname bezoekadres of travelling tailor

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van een koop waar Suit Yourself partij bij is, tenzij met betrekking tot die koop andere algemene voorwaarden van Suit Yourself van toepassing verklaard zijn. Eventuele algemene voorwaarden van de Koper zijn nimmer van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en levering
Suit Yourself kan niet aan een aanbod gehouden worden indien het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Zet- en drukfouten vallen daar onder. Door Suit Yourself opgegeven levertermijnen zijn bij benadering en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Zodra zaken bij Suit Yourself ter afhaling gereed staan gelden de zaken als geleverd. Na levering heeft de Klant 30 dagen de tijd om aanpassingen aan de bestelling te verzoeken. De verwerking van kleien aanpassingen binnen deze termijn is kosteloos, voor het overige zal Suit Yourself met de Klant in overleg treden.

Artikel 3. Prijzen en betaling
De door Suit Yourself opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en gelden voor levering vanaf de winkel. Tenzij anders is overeengekomen betaalt de Koper direct 50% van de totale koopprijs. Bij levering betaalt de Koper de resterende 50%. Indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dient betaling door de Koper op een door Suit Yourself aangegeven wijze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of klachten met betrekking tot het geleverde schorten de betalingsverplichting niet op. De aan de Koper geleverde zaken blijven eigendom van Suit Yourself tot op het moment waarop de Koper aan al zijn verplichtingen jegens Suit Yourself heeft voldaan. Indien de Klant niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Suit Yourself gerechtigd, nadat hij de Koper ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Klant.

Artikel 4. Conformiteit, garanties, ruilen en klachten
Suit Yourself staat er voor in dat alle producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Op geleverde artikelen kan Suit Yourself nimmer een verdergaande garantie gevend dan de door de fabrikant van de artikelen aan Suit Yourself verstrekte garantie. De Koper dient alle voorschriften en aanwijzingen van Suit Yourself (waaronder wasvoorschriften) op te volgen. Indien de Koper dit nalaat kan Suit Yourself niet instaan voor de deugdelijkheid van de geleverde artikelen. Mits het product compleet en onbeschadigd, onveranderd en ongebruikt is, en de Koper de originele kassabon kan overleggen, is omruiling van een product mogelijk binnen 8 dagen na aankoop. Een product kan omgeruild worden tegen een ander product of tegen een tegoedbon die de waarde van het product vertegenwoordigt. Uitgesloten van omruiling zijn hygiënische producten, afgeprijsde artikelen, maatwerk en alle andere producten die naar de specificaties van de klant zijn besteld of gemaakt, tegoedbonnen en producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd. Eventuele klachten met betrekking tot geleverde artikelen dienen binnen twee weken na ontdekking aan Suit Yourself kenbaar gemaakt te worden. In geval van een terechte klacht zal Suit Yourself het product kosteloos aanpassen of vervangen van het geleverde. 

Artikel 5. Geschillen
Op alle overeenkomsten zoals omgeschreven in artikel 1 is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze overeenkomst mochten voorvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.